دست کشیدن از داشته‎های فرهنگی و اعتقادی به معنای تسلیم شدن در برابر دشمن است