اعلام حضور رسمی سومین خریدار پرسپولیس برای شرکت در مزایده