سه میلیون و 400 هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف مختومه شد