جهانگیری: طرحی جامع برای تامین آب استان های شمالی تدوین شود