همايش معاونين غذا و دارو سراسر كشور در ساري برگزار مي شود