پاسخ متفاوت مراجع تقلید درباره روش اعدام: حکم شرعی اعدام با تزریق سم چیست؟