نامه در مورد ایران، دموکرات‌ها را به اختلاف انداخت