جشنواره شیخ بهایی با انتخاب 25شرکت دانش بنیان برتر به کار خود پایان داد