مدیرعامل برق استان تهران: استفاده کنندگان غیرمجاز از برق مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند