تصاویر لاشه اف 16 و جنازه منهدم شده خلبان مراکشی که در ...