اعتراف قاتل زندانی به اقدام برای کشتن ستاره فوتبال