در جشنواره شیخ بهایی 75 شرکت دانش بنیان در سراسر کشور ارزیابی شدند