حجم صادرات کالا به افغانستان از گمرک دوغارون سه برابر شد