کارگروه رفع موانع تولید در استان های کشور تشکیل می شود