بیانیه دادستان کل سابق آمریکا در«کمپین همبستگی با ایران»