شهادت ۱۵ یمنی در حمله به منطقه «حیدان» در استان صعده