سرنخ هايي در ارتباط با عوامل شهادت مامور پليس در غرب به دست آمده