تخلف عجیب مزدی در اصناف زیرپله‌ای؛ ۱۲ساعت کار فقط ۴۰۰هـزار تومان!