کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان بن راه اندازی شد