چند روز در جنگ حضور داشتید/ بحث دوقلوهای احمدی‌نژاد-مشائی را من مطرح کردم