تشکل‌های نشر، دعواهای خود را به رسانه‌ها نکشانند/ عذرخواهی‌ام از مهدی خزعلی اخلاقی بود