دفن مکانیزه زباله وظیفه کارگروه پسماند در روستاهاست