حمایت ایران از کشورهای منطقه برای جلوگیری از تضعیف اسلام است