عمق بخشیدن به باور‌ها‌ی دینی بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی است