تخت‌روانچي: دستور کار اين دور از مذاکرات ادامه نگارش متن برجام (توافق جامع هسته‌اي) است