بخشنامه دانشگاه آزاد قانون مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی را نادیده گرفته است