وحید جلیلی؛ سامان‌دهنده جبهه فرهنگی، منادی عدالت‌خواهی