شهرام نیا: نمایشگاه را نقد کنید/ آموزگار: تشکل‌ها معتمد ناشرانند