قنبرزاده: تاریخ فینال حذفی برای ذوب‌آهن بد و برای ما بدترین حالت بود