مراکز پزشکی قانونی کشور باکمبود شدید پزشک مواجه اند