دشمن به دنبال هویت زدایی از فرهنگ اسلامی ایرانی است