تیموریان: خودم شنیدم که قلعه‌نویی گفت رضایت آندو را بدهید تا برود