پروتئین‌های پوست ماهی از ورود میکروب به بدن دیابتی پیشگیری میکند