تشریح علت رد صلاحیت 6 نفر از اعضای هیأت مؤسس حزب اتحاد ملت ایران