ترویج امر به معروف و نهی از منکر موجب امنیت دینی و سلامت اجتماعی می‌شود