توجه به ارزش واقعی مفهوم نهضت مطالعه مفید امری ملی است