ترکیه کناره گیری مقام ارشد نظامی این کشور را تکذیب کرد