همدان در ارزشیابی فدراسیون نجات غریق کشور رتبه دوم را کسب کرد