امام جمعه یزد:رشوراهای حل اختلاف زمینه سازش در پرونده را فراهم کنند