هم اندیشی معاونان تهذیب حوزه های کشور در اهواز برگزار می شود