روحانیان فرهنگ پرداخت زکات را در جامعه نهادینه کنند