برخی مناطق شهر همدان با چالش فضای آموزشی مواجه است