مدیرکل تعاون یزد: تامین مسکن کارگران نیازمند ارائه راهکار مناسب است