بی توجهی دیروز ابتکار به هشدارهای وزیر کشاورزی اصلاحات و وا اسفاهای امروزش درباره خشکسالی!