توقف دخالت نهادهای خارج از ارشاد در نمایشگاه/ پایبند اخلاق باشیم