معرفی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات نسکار (قسمت ششم)