سکوت رسانه ای در مقابل بهره برداری سیاسی عربستان از مالزی