حران آب 800 هزار فرصت شغلی را از بین برد/ خاورمیانه در معرض بحران آب است