مانع تراشی کنگره/ دولت آمریکارا مسئول اجرای تعهدات می دانیم