معاون فرماندار: خصوصی سازی 28.5 درصد سهام شزکت سنگ آهن بافق متوقف شد